Program lojalnościowy

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO SKLEPU INTERNETOWEGO www.tedmark.pl

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin stanowi podstawę działania programu lojalnościowego i określa prawa i obowiązki Uczestnika programu, a także obowiązki Organizatora.
 2. Organizatorem programu jest firma Tedmark Inwestycje Sp. z o.o.
 3. Program lojalnościowy skierowany jest do zarejestrowanych użytkowników strony internetowej www.tedmark.pl  
 4. W ramach Programu Uczestnik gromadzi punkty na swoim koncie. Zgromadzone punkty można wymienić na nagrody zgodnie z regułami określonymi w niniejszym Regulaminie. 
 5. Celem prowadzenia programu lojalnościowe jest zwiększenie sprzedaży firmy Organizatora.
 6. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 kodeksu cywilnego.
 7. Prawo do korzystania z konta a w szczególności do wymiany punktów, jest osobiste i przysługuje wyłącznie Uczestnikowi.
 8. Informacja o terminie zakończenia Programu zostanie zamieszczona na stronie www.tedmark.pl z miesięcznym wyprzedzeniem.
 9. W przypadku zakończenia Programu  punkty mogą zostać wymienione na nagrody w terminie 30 dni od dnia zakończenia programu. Po tym terminie punkty zostają anulowane.

2. DEFINICJE

 1. Program lojalnościowy- program pozwalający Uczestnikom na gromadzenie punktów na swoim koncie oraz dający możliwość wymiany punktów na nagrody zgodnie z regułami określonymi w niniejszym regulaminie.
 2. Klient – osoba dokonująca zakupów na stronie www.tedmark.pl .
 3. Organizator – Tedmark Inwestycje Sp. z o.o.
 4. Punkty- punkty przyznawane na zasadach określonych w §5 niniejszego Regulaminu.
 5. Uczestnik programu- zarejestrowany Klient, który dokonuje zakupów na stronie internetowej organizatora.
 6. Katalog nagród- katalog nagród przyznawany w zamian za zdobyte punkty na zasadach opisanych w niniejszym regulaminie, dostępny na stronie www.tedmark.pl/program-lojalnosciowy 

3. UCZESTNICTWO

 1. Uczestnikiem programu może być osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, dokonująca zakupów w sklepie internetowym Organizatora oraz  spełniająca przesłanki uczestnictwa w Programie wskazane w Regulaminie.
 2. Każdy Uczestnik może mieć tylko jedno konto w Programie.
 3. Klient dokonuje aktywacji swojego konta i staje się Uczestnikiem Programu w chwili dokonania pierwszego zakupu na stronie internetowej.
 4. Przystąpienie do programu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. Jednocześnie organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu po wcześniejszym powiadomieniu uczestników programu.
 5. Uczestnik zobowiązuje się poinformować Organizatora o zmianie swoich danych osobowych. W przypadku nie powiadomienia o zmianie danych osobowych, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub brak działania spowodowany nie aktualizowaniem danych.
 • 4. SYSTEM PRZYZNAWANIA PUNKTÓW
 1. Punkty przyznawane są w następujący sposób:
  - za każde wydane 10 zł uczestnik otrzymuje 1 pkt,
  - za dodanie opinii na temat produktu uczestnik otrzymuje 5 pkt.
 2. Punkty przyznawane są  od momentu złożenia pierwszego zamówienia. 
 3. Rejestracja punktów odbywa się automatycznie.
 4. Uczestnik dokonuje zgłoszenia wymiany punktów na nagrody w sposób za pośrednictwem panelu na swoim koncie. 

 

5. PRZYZNAWANIE NAGRÓD 

 1. Klient może punkty zgromadzone na swoim koncie wymienić na nagrody, takie jak: rabaty, darmowa dostawa lub gratisy.  Zgromadzone punkty nie podlegają wymianie na gotówkę.
  Rabaty w wysokości: 
  - 2% rabatu za 50 pkt
  - 4% rabatu za 100 pkt
  - 6% rabatu za 150 pkt
  - 8% rabatu za 250 pkt
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany katalogu nagród oraz zmiany ilościowej punktów wymaganej do otrzymania określonej nagrody. Zmiany te obowiązują z chwilą ich opublikowania na stronie Organizatora. Informacja o zmianach w zakresie powyżej opisanym będzie opublikowana na stronie Organizatora w terminie 30 dni przed dniem wprowadzeniem zmiany. Po upływie tego terminu Uczestnik nie będzie mógł skorzystać z Katalogu nagród w poprzednim brzmieniu.
 3. Warunkiem otrzymania nagrody jest brak zaległości w płatnościach na rzecz Organizatora.
 4. Uczestnik zgłaszający chęć otrzymania wskazanej przez niego nagrody przechodzi weryfikację liczby punktów zgromadzonych na swoim koncie.  Jeśli liczba punktów jest wystarczająca uczestnik w trakcie składania zamówienia zaznacza opcję wykorzystania przysługującego mu rabatu lub innej nagrody. Termin na wydanie nagrody może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Organizatora. 
 5. Nagrodę, działając na zlecenie i na rzecz Operatora wyda Uczestnikom Operator programu. 
 6. Uczestnikowi nie przysługuje prawo zmiany lub odwołania zamówienia nagrody. 
 7. Jeżeli uczestnik dokonuje zakupów w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, to obowiązek rozliczenia podatku z właściwym urzędem skarbowym ciąży na Uczestniku.  

 

6.REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA W PROGRAMIE

 1. Uczestnik może w każdej chwili zrezygnować z udziału w programie. W tym celu przesyła na adres sklep@tedmark.pl stosowną informację
 2. Organizator zastrzega prawo nieprzyznania nagrody Uczestnikowi w sytuacji, gdy Uczestnik podejmuje działania sprzeczne z niniejszym Regulaminem.

7. REKLAMACJE

 1. Uczestnik ma możliwość zgłoszenia reklamacji na adres Operatora programu lub mailowo na adres:sklep@tedmark.pl .
 2.  Reklamacja powinna zawierać co najmniej dane uczestnika oraz powód zgłoszenia reklamacji.
 3. Reklamacje zostaną uwzględnione w terminie 30 dni od zgłoszenia.

 

8. DANE OSOBOWE

 1. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Uczestnika wyrażona w momencie przystąpienia do programu lojalnościowego.
 2. Administratorem danych osobowych jest Organizator programu: Tedmark Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. A.Struga 41 70-784 Szczecin NIP 9552042946 KRS 0000116880 REGON 812510505. 
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji usługi udziału w programie lojalnościowym oraz w celach marketingowych, jeżeli Uczestnik wyraził na to zgodę. 
 4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich, usunięcia, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych lub zmiany jej zakresu. Uczestnik ma także prawo do wniesienie skargi do organu nadzorczego.
 5. W sprawach danych osobowych prosimy o kontakt poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres sklep@tedmark.pl .
 6. Dane będą przetwarzana przez co najmniej przez okres trwania programu lojalnościowego. Dane mogą być przechowywane dłużej, pod warunkiem wyrażenia zgody przez uczestnika na przetwarzanie danych w celach marketingowych. 

9.  ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA

 1. Organizator nie odpowiada za podanie przez Uczestnika niepełnych bądź nieprawdziwych danych podczas wypełniania formularza, edycji danych lub zamówienia nagrody. Nie ponosi również odpowiedzialności za konsekwencje udostępnienia przez Uczestnika stronom trzecim swoich danych służących do rejestracji lub logowania na Stronie Internetowej.
 2. Odpowiedzialność Organizatora ograniczona jest względem Uczestnika do wysokości wartości Nagród uzyskanych w Programie przez Uczestnika. 
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne nagród.

 

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator ma prawo do zmiany regulaminu w każdym czasie. Wszelkie zmiany regulaminu będą obowiązywały od dnia ich ogłoszenia na stronie internetowej www.tedmark.pl 
 2. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego. 
 3. Sądem właściwym do rozpatrywania wszelkich sporów wynikłych w związku z Programem jest sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium